1918 - Vyslechnuté rozhovory mezi Berlínem a Vídní

1918 - Vyslechnuté rozhovory mezi Berlínem a Vídní

Vyslechnuté rozhovory mezi Berlínem a Vídní.

Zdroj: Ludvík Očenášek, Před desíti lety
(rozšířený spisek Na pomoc Dohodě) –
Vydala a tiskla knihtiskárna a nakladatelství „Pragotisk“
Peroutka a spol., Praha 1928, str. 62 - 76

 

   Nadešly dni, kdy zprávy generálního štábu z bojiště při porovnání s vyslechnutými rozhovory nalézaly se ve velikém rozporu. Uvádím řadu telefonických rozhovorů tak; jak jsem je vyslechl, ovšem jen zprávy důležitější. Bylo také mnoho hovorů bezvýznamných, které k vůli úspoře místa nebudou uvedeny. Rovněž je nutno znamenané hovory, pokud možno se zkratkami uvésti.


K.M.B. značí tedy: Kriegsministerium-Berlin;
K.M.W.
značí tedy Kriegsministerium-Wien.

------------------------


18. října: K.M.B. volá K. M. W.: setníka J. K. k telefonu.

Odpověď: není přítomen. Přichází jeho zástupce. K. M. W. hlásí: Grahovo obsazeno Srby a Francouzi. Ztraceny z baterie a našich zajaty 2 prapory. Plukovník X. z Milanovic okamžitě na dolejší Dunaj.

   Další rozhovor: K.M.W. volá velký generál, štáb v Berlíně. Hlásí se kdosi jménem Heinrich. Odpověď: Grüss Dich Gott, Karl. Vzájemné poptávání po zdraví. Bezvýznamná rozmluva. Berlín dále hlásí: Máme obavu z událostí ve Vídni. Vídeň odpovídá: Jsme zde bez brambor. Veliký hlad. Také česká města jsou bez brambor. Agrárníci nechtějí dodati. Berlín na to: Das sind die tschechische bratschí (bratří).


  Porovnáme-li zprávu: Srbové obsadili Grahovo, se zprávou Rak. generálního štábu ze dne 18. října, v níž se praví mimo jiné, že v údolí jižní Moravy ztroskotaly srbské útoky — je zřejmo, jak byly pro tisk falšovány. Zde se mluvilo o ztroskotání, kdežto ve skutečnosti Srbové byli již v Grahovu.


   Generální štáb Berlín volá K.M.W. 81. Hlásí se hejtman Ks.: Starý Mandelbaum zemřel. Nalezen v posteli mrtev. — Gotteswillen — Füchterlich. Veliké zděšení. — Ten měl málo z těch milionů. V Berlíně Grosser Reichstag. Veškerá policie alarmována, Granátníci v pohotovosti na ulicích. Říšský sněm jedná o vnitřní a vnější politické situaci. Sezení trvá 2 a půl dne. Přítomen Max. Říšský poslanec Herold (centrum), Ebert, Neumann, Stressemann.


    K. M. B. volá K. M. V. Plukovník K. — Major H.: Nereflektuji na aviatické padáky. Stornuji objednávku na 20ticentimetrové kanóny. Čtyři další 8 cm. pro letadla dojdou. Objednávka na roury zůstává v platnosti. General-Direktor Pratz  25. do Berlina.

   K. M. B. volá K. M. W. Fliegerarsenal. Jedná o 200 Daimlerových přístrojů k řízení motorů. (Další bezvýznamné.)


   V sobotu odpoledne, tentýž den, nebylo možno získati spojení, rovněž tak v neděli ne Linka někde byla přerušena; jen chvilkami slyšeti úryvky.

------------------------


   V pondělí dopoledne 21. října volá revisor tratě z Ústí do Vídně centrálu a hlásí, že od soboty spojení mezi Berlínem a Vídní je přerušeno. Revisor nachází se v Ústí n. L. Hlásí, že z Ústi do Vídně je trať »bez-vadná«. Také do Drážďan ještě před chvilkou mluvil, avšak z Drážďan do Berlína je trať přerušena. Snaží se docíliti spojení do Berlína. Po delší chvíli se to podaří a hlásí se ministerstvo války v Berlíně, které spojuje se s ministerstvem války ve Vídni. Nějaký plukovník počne hovořiti a sice chvilku německy, několik slov maďarsky, několik slov francouzsky a zas německy. Na to se počne rozhovor chvilkami přerušovati, až se Vídeň rozčilí a vzkřikne do telefonu: Ganz sicher hört ein Schwein mit! (Jistě nějaké prase nás poslouchá!) Chvilku ještě spojení a Berlín se táže, je-li v Uhrách a Rakousku klid?


   (Po této rozmluvě jsem pro jistotu odpojil telefonické spojení na zahradě mezi kabelem a vedením na sloupě z obavy, aby snad revisoři, hledající chybu na trati, přece jen nevypátrali moje spojení.)

------------------------


   22. října ráno po zapojení telefon fungoval bezvadně. Trať opět v pořádku. Volá Vídeň - Kriegs-quartier. Nadpor. Stein — rytmistr J . ka hlásí: V Berlíně řádí chřipka. Plukovník Gerbl těžce onemocněl. Kurýr P ... ke v 7-8 dnech bude v Berlíně. K vývozu povoleno 150.000 metrů filmů, Hejtman Feigl během dopoledne má bezpodmínečně zavolati. Důležité! Pan X. má ihned odcestovati do Brusselu, aby tam svoje majetkové poměry zařídil a svoji rodinu převezl do bezpečí, než bude pozdě.


   (K vysvětlení budiž podotknuto, že generální štáb v Berlíně hlásil ze západního bojiště ve svých zprávách: Ve Flandřích před úsekem lysským mezi Urselem a Kortrijkem prudce bojováno. Severně od Šeldy odrazili jsme nepřítele, severně od Tournai dospěl nepřítel k Šeldě atd. Z telefonické zprávy však vysvítá již rychlé vyklizení Bruselu.)


   Další telefonická zpráva Berlín—Vídeň o zastavení dovolených vojsku a těm, kteří jsou od 20. října na dovolené, prodlužuje se dovolená na neurčito.


   K.M.W. volá K.M.B. Hlásí se »K a r e 1« a sděluje: Dnes prý má býti v Praze proklamována republika bez vůdce — Kramáře. (Dr. Kramář totiž odjížděl zrovna do Švýcar.) Dr. Franke (?) — má novou moc — u nás stav bolševiků 70 %. Nastává další rozmluva o neústupnosti čtyřdohody. Ke konci pak Vídeň: Zdá se, že likvidace přijde a nastati musí. Čekejme klidně. V pondělí jsem byl v Praze, Praha však vypadala jako ve velký svátek. 26. budu vChotovinách. Odjeďte 28. Také Couden-hove bude pozván. Odpověď na notu vypadá »echtkriegerisch«. Zítra ráno budu bez strážného anděla (?) v Berlíně, Wilhelmstrasse.

------------------------


   23. října dopoledne, 5. C. M. Abt. (Mannschaft-Abt.) 5 B. W. K. M. B. volá K. M. W.: Setník F .. ke 5920. Sděluje, že skleněné desky nejsou ještě avisovány — došel pouze 1 vagón skleněných lahví (Feldflaschen), 2 vagóny zůstaly někde vězet a ztratily se. V sobotu odesílám další vagón. Dále dotaz ohledně chemikálií atd., natrium, hydrooxyd, kalium-hydrooxyd. Zprávu o tom zaslat kurýrem. Purium? v tyčích též? Mohl by kurýr něco s sebou vzít? Co je s ochrannými maskami proti plynům. Vídeň odpovídá: 50.000 již odesláno. Berlín: Situace? Vídeň: Hrozná! To jsou chyby posledního století, které se zúčtovávají. (Das sind die Fehler des letzten Jahrhunderts, die jetzt verrechnet werden)


   K.M.W. 81 volá G. S. B. Vídeň se dotazuje, co je s Drem Wulfem (?). U telefonu však se ozvala osoba, kterou Vídeň nevolala. Vídeň žádá k telefonu rakouského zplnomocněnce, který sděluje, že dr. Wulf navrátil se do Rakouska a jeho příslušnost a jeho nacionále nemohly býti vůbec zjištěny, a teď se neví, kam odejel. Vídeň se u telefonu hrozně rozčiluje, nekřičí, ale přímo řve: Nač jste tam? Řekl jsem vám, že to musím vědět. Jste za to zodpovědným. Berlín se ustrašeně omlouvá: že za to nemůže, že ho nikdo nezná. Vídeň na to: Himmel-Herrgott. . . Řekl jsem vám, že to musím vědět, měl jste se o to starati.— Chvilku ještě křik a konečně pomalu uklidnění. Následuje rozmluva o soukromých záležitostech a na konec praví, že Vídeň je úplně bezhlavá a že všichni ztratili rozvahu.

  K.M.B. volá K. M. W. 81.: Chci mluvit s císařem. Chvíle přepojováni, dohovořování. Berlín znovu hlásí: Frl. Berger (?) ráda bych mluvila s císařem. Po chvilce čekání odpověď: Zrovna je příliš zaneprázdněn,


   K.M.B. volá K. M. W. K. M. B. táže se: General-inspektor u telefonu? Vídeň rozčileně: Neexistuje žádný generalinspcktor — zde u telefonu hejtman K. B. uctivě: Ach, pardon, pane hejtmane, mluvíte z fronty? Ne, z leteckého arsenálu. Na konec: Ostatní kurýrem.


   K.M.W. volá K. M. B. Hlásí se: Deutsche Kriegs-Rohstoffabteilung, a sděluje, že není možno dnes prováděti již nákupy dříví a cellulosy pro těžké poměry a hlavně pro nejistotu v platnost zakázek. 'Nevíme, máme-li uznat československou radu v Paříži nebo ne, nemůže se nic dělat, jen čekat, jak se vše vyvine. Dále stěžuje si na nejistou a spletitou situaci a táže se, kdy to vezme konec? V Německu hlásí pak kolosální dopravní potíže na západě;vše vázne a musíme s vagóny počkat, až se dopravě trochu odlehčí.


  Zentral-Schiffahrtsgruppe hlásí: U Horní Palanky Francouzi pronikli až k Dunaji a přepadli parník s třemi vlečníky, posádku postříleli a zajali a vlečníky ukořistili. Velký generální štáb Berlín. Hlásí: Větší německé posily jsou již na cestě k Dunaji,


   23. října odpoledne. Berlín volá K.M.W. Nadpor. P . . . sch — setník Ludvík. Dotaz, mohou-li se padáky »patent Schmidt« v Rakousko-Uhersku vyrábět, aby z toho nebyl proces. Je-li možno, ukořistěný italský balon poslat do Berlína a dle něho stavět normu 650 I. G. U. Motor z Mnichova — firmě Schrutter. Berlín hlásí, že na západě panuje velký dopravní zmatek a nepořádek. Gr. Gen. St. Berlin — K. M. W. Nadpor. S . . . t a nadpor. H . . . n ohledně vývozu olova z Trebinje do Berlína, žádá dnes v Diisseldorfu schůzku s gen. ředitelem továren na kůže. Prohlášení samostatnosti ještě nenastalo. (Pozn.: neříká čí.)

K. M.W. volá K. M. B. Vídeň hlásí: Na všech stranách se bouří lid - je nespokojen s aprovisací. Očekáváme veliké převraty.

------------------------


24. října. Schiffahrtsgruppe Wien volá K. M. B. Žádá rozmluvu s Hertlingem; není možná, onemocněl chřipkou a zánětem plic. Odešel na třínedělní dovolenou.


   Setník K ... s - Reichenberger. Veškeren materiál ať je připraven ve shromaždišti vozů v Bukurešti a poručík Adler při odúčtování má dohlížeti. Mužstvo pak ihned přímo do Berlína. Schiffsbau-Abt. zůstane prozatím v Bukurešti. Ostatní mužstvo též do Berlína. Ve Vídni (böse Stimmung) nikdo neví, kdo vládne a jaká vláda. Ach Gott, ach Gott, to jsou poměry. Nikdo nevíme, co se stane. A co Rěka? V Uhrách se také neví, kdo přijde. Hrozné! Přívozy do Vídně nepřicházejí. V několika dnech zde nebude co jíst. Urgují naši odpověď na Wilsonovu notu. V lidu zcela jiné mínění než ve vládě. Ach Gott! Donnerwetter, Füchterlich atd. Kapitán X. W. — Leut. R . . . . d : Leut. Adler žádá o vyšetření, co se stalo s jeho otcem. Dále soukromá rozmluva. Také se jedná o to, aby poručík Adler dostal jisté vysoké vyznamenání, avšak zde ve Vídni by to udělalo »zlou krev«, neboť máme zde Bavoráky, kteří byli přeskočeni. Kapitán X. — poručík Br . . . . ch není přítomen. Volá se Schiffahrts-Gruppe. Amts-Stellvertreter Psch. není však také přítomen. Volá se Amts-Stellvertr. Sprassling (?). Zde není znám. Jde se zeptat ke Klímovi 227. Ve Vídniděláte republiku a u nás v Berlíně je vše zticha.  Kdy bude mír?


   K.M.B. volá K. M. W. Hlásí se hejtman Kraus. — Úryvkovitě: Ukrajina — on spokojen — Karbovance. R.-Uh. banka dala koruny. R.-Uh. b. to chtěla, tak to mají. Uhlí dodávat nemožno . . . Pak musí přijmout podmínky Německa.

  K.M.W. Rohstoff-Abt. Dr. S. C.: S druhými pány do Sofie. Činily se již pokusy přes Bukurešť. Mělo by se ještě o těch věcech jednati. To měli by udělati Rakušané, ale říkají, že nemohou, že neví, jak jsou Bulhaři k jednání oprávněni. Ale myslím, že je nutno a že by měli s Bulharskem něco vyjednati, než bude pozdě. Myslím, že je již pozdě. Francouzi již obsadili celý jižní břeh Dunaje, tak asi z toho nebude nic. V Uhrách ministerstvo pryč. Neví se, kdo přijde — Rěka? Oznamte to tam.


   Nadpor. X. v pátek do Berlína a v pondělí s onou dámou do Vídně. Poštu přinese Leut. X. Dr. Fs. Nemá momentně nic k sdělení. Dostali jste dopis? Proč žádná odpověď? (Dále bezvýznamná rozmluva.) V sobotu má Mandelbaum pohřeb. Dále zase bezvýznamné.


  K.M.W. volá G.S.B. Hejtman W. R.: Jedná se o dodávku 200.000 kalhot. Dále 300.000 hrubovlněných. Nemohl při tom odborně a znalecky s Němci o ceně jednat. Vezmi to do ruky, poněvadž osobné Němce znáš a byl jsi přítomen jednání s Bulhary.


   Umělá lehká vlna do Ukrajiny. Berlín — hlásí se setník K .... l Kriegsernährungs-Arnt: Žádá spací vůz do Budapešti na 28.10. večer 11 hod. 14 min Schiffahrtsabt. Berlin volá Schiffahrts-Gruppe Wien. Poručík R . . . Id hlásí: kapitán D . . . sch onemocněl zánětem plic. Odjeďte do Jeny. K. M. B. volá K. M. W.:: Plukovník G ... volá ministra války: hlásí se major Löwy, pobočník (tajemník) a plukovník G .... diktuje Wilsonovu odpověď, která došla. Následuje nota. Plukovník G... praví ke konci: Nota činí na nás dojem, že Wilson chce jednání protáhnout přes 5. Listopad, tj. přes den amerického svátku (den voleb). Vídeň hlásí: Včera započala italská ofensiva, výsledek není dosud znám.

------------------------


   25. října 1918: Schiffahrts-Gruppe Wien-K. M. B. jedná se o urgenci dodávek uhlí z Čech. Vídeň - Berlín: Plukovník Hofman žádá odložení sezení na pozdější dobu, jelikož dva pánové onemocněli chřipkou. Velký generální štáb Vídeň — Generální štáb Berlín volá: Důležitá — Ode dvou dnů trvá mohutná italská ofensiva, zatím není nic nového z fronty. Fronta se také zatím drží. Útoky jsou odraženy. České sbory stojí obapol Brenty a na Piavě. Berlín se táže: No a? No ještě se dobře drží. Berlín odpovídá: Ku podivu! Berlín-Vídeň  81. Hejtman K ... s Konsul-splnomocněnec hlásí, že zásilka kurýrem dobře došla a ve Vídni není nic nového. Presidium min. rady Vídeň volá generální štáb Berlín: G. št. se táže, je-li ministerský předseda doma. Odpověď: je v Budapešti. Nevíš nic? No — Sylva-Tarouca, Andrássy, Spitzmúller — — dementováno. Další politická rozmluva o vyjednávání v říšském sněmu, — Na konec rozhovor nesrozumitelný.


   K.M.B. Centrum volá K.M.W. a žádá Bergra k telefonu: Není přítomen. Dále hlásí: 85 mužů z kon-sulátu zajato. Ve Vídni jsou různé vlády. Panská sněmovna, poslanecká sněmovna, vláda a různé jiné vlády. V panské sněmovně krásné řeči, ale nic platné — císař není zde, je v Uhrách. — No však mu to tam půjde k duhu (směje se do telefonu). K. M. B. volá K. M. W.

Hlásí se setník Sch r. Hlásí Schiffahrtsgruppe Wien a žádá o vystavení lékařského vysvědčení D   mu. Dále hlásí, že ve Vídni zemřelo 3700 lidí na chřipku - strašné!  Generální štáb Berlín 166 KMW. 81. Odděl. 7 H. L. 51. — Parlament. Odpověď na Wilsonovu notu bude odeslána co nejdříve. Hejtman K . . s: Dr. Kramář pozván Lamaschem na konferenci. Dr. Kramář odřekl — zamítl s Lamaschem každé jednání. Je to divoká zvěř, ti Češi. Na to předčítá v překladu poslední zprávy z »Venkova«; a zdůrazňuje některá místa: Císař přijede nejbližší dny do Vídně, 14. října byla proklamováno Československá republika*) Zasílám ti překlad pro Th. Wolfa pro Berl. Tagblatt. Pošlu ti to v obálce. Až to Wolf přečte, tak to někam zahoď. V Berlíně je strašlivá nálada. Je sezení. Císař je v Berlíně. Na každý pád tě odpoledne ještě volám.

------------------------


   26. října: Berlín volá Vídeň. Hlásí se Ungar. Sektion — nemohu z Berlína, moje paní onemocněla chřipkou a zánětem plic. Jsou zde strašné poměry. Nemůžem dostat žádné brambory ani z Rakouska ani z Bavor a co přijde z Bavor, není k jídlu — jsou špatné. V Uhrách je zle. Bolševici ženou zelené studenty na pušky a bodáky. Mají z toho »hetz«. Připomínám ti: ať Uhry nenechají Vídeň »ve štychu«. Já budu mluvit potom ještě s Windischgrätzem a ať ti lidé u vás pracují. Delší politická řeč. Na konec: je to zkrátka politický »virvál« a tak pozdrav tě Bůh, můj milý Bélo.


   Schiffahrts-Abt. Berlin volá Schiffahrts-Gruppe Wien a žádá ihned odeslat do Brajly 8 vlečníků — 13 vlečníků není možno odvézti, jelikož parníky jsou zaměstnány jinde  - ve Vídni - Linci atd. Další dlouhá rozmluva ohledně exped. nutného materiálu. Flug-Fahr-Abtlg. žádá za bezodkladné zaslání leteckého materiálu přes Podmoklí a Budapešť. Uspíšiti to. — Snad by mohli jeden vagón odepnout, aby to šlo rychleji atd. Kriegs-pressquartier Wien 81 volá Berlin: Plukovník R . . .. b a plukovník F., umlouvají schůzku a dále hlásí: V Uhrách veliké dělnické demonstrace. Karoly bude asi ministerským předsedou. K. volá adjutanta a hlásí Mia May onemocněla zánětem pohrudnice, opatři a pošli mi její fotografii, nechám ji zvětšiti. Další rozhovor o Mia May ---

   Berlín-Rohstoffabtlg. Setník Berger, Vídeň. Kriegschef Liesegang — 2 kufry. (Ženský hlas v telefonu): Budete zítra ve Vídni? Bude-li zítra císař zde, budu zde též.(Poznámka: Berger v nejužším spojení s císařskou rodinou.)

------------------------


   27. října : Generální štáb v Berlíně volá K.M.W. 81. Hlásí se K . . . s. Dnešní zprávy vrchního armádního velitelství nejsou více Ludendorffem podepsány. Soudí se z toho, že odstoupil. Oficielně však to není známo. A což Hindenburg? Proslýchá se, že Hindenburg ne. — 5603 — (chiffry). Konsul je srozuměn se stavem 62. Stav 59 jsem limitoval — nechali však na 62. Gregor Schlafwagen na 4. listopad.


   B e r l í n - V í d e ň : Setník Maier: Dr. Wolf z Berl. Tagblattu odmítá zodpovědnost, že nebyla zpráva uveřejněna a svádí to na Sterna. Má být utvořen nový kabinet s Lamaschem čistě bez politického zabarvení. Dále podává zprávu na pondělí o ^denním klidu zbraní pro »Mittagszeitung«. Poštu pro Fuchse má dáti Generálu Bo …vi. Italská fronta neudržitelná. Uherská vojska resp. Chorvaté a ostatní Slované selhali. V Uhrách vystupuje strana Károlyho — tvoří se Národní rada. Německý císař ještě neodstoupil.Potvrzuje se přijetí Wilsonovy noty a žádá o »vypracování dalšího co možná brzy. Vídeň varuje Berlín před cestou do Budapešti, jelikož tam »není jisto«.

------------------------


  28. října v 8 hodin ráno. K.M.W. — K. M. B. Dnes nebo zítra bude s Tureckem vše hotovo. — Je zle. — Ve Vídni nevíme, ke které vládě kdo patří. Berlín: Ach, drahý! Jsme prodáni, jsme ztraceni. To jsem si nemyslel!


   Schiffahrtsgruppe Wien volá hejtmana A... na. Není zde, má chřipku.


  Ve 3/4 na 10 hod. K.M.B. volá K. M. W. Luftfahrt-gruppe B — Abt. Luftfahrtgruppe Wien. Podpluk. W . . . r. Jedná se o strojích typ D 7, s nimiž konalo se měsíčně 50 letů, v říjnu ale jen 10, v listopadu 20-30, v prosinci asi 50. Otázka, zdali máme je dirigovati do Pešti při nynějších poměrech? Nevezmou to Uhři? — Ale ne, to by mohli spíše vzíti Češi neb »Čechoslováci«. (Pozn.: Smích do telefonu: Hahaha.)


  K.M.W. volá K. M. B. Oberst v. H .. . n. Není tam major W . . . t? Má chřipku. Tedy hejtman O . . r Wenzel. •


   Zpravodajská vojenská kancelář. Podplukov. P .. . ka dává zprávu o poměrech v Haliči: Situace přiostřena. Vedle této zprávy přišla ještě nová zpráva: Poslat do Haliče ihned pomoc, neboť lidé pracují v malých oddílech a mohli by přijíti o život. Nejlépe malá oddělení z jednotlivých okresů odvolati, svolati je do větších oddílů, aby mohly zemi přes noc opustiti. Tuto zprávu ještě dnes kurýrem do Berlína, aby zítra bylo zakročeno.


   Vídeň: Plukov. v. H .. . n, Berlín: major W . .. in vom E . . . tt je na dovolené. Zástupce Ri . . . eim chce mluviti s bavorským ministerským předsedou. Hlásí se Fr . . . nka a v úryvkovité řeči usnášejí se, aby “se to zaplatilo“.

Vídeň hlásí ohledně fronty: Včera byli jen na jednom místě přes řeku, dnes ještě nic nepřišlo. Berlín volá Vídeň. Ministerstvo zahraničí. Setník Knechtl — Jasnost Windischgratz. Následuje maďarský rozhovor. — —


  K.M.B. — K. M. W. Jedná se ohledně surovin a ke konci dotaz: Co nového? Vídeň odpovídá: Uzavíráme mír! Berlín udiveně:  Jak to? No — po německé notě a následkem neudržitelných poměrů.


   K.M.W. volá G. St. B. Hejtman K ... s diktuje známou rakouskou odpověď. (Německy: »Die Notě stellt sich auf den Standpunkt der letzten Antwort Wilsons und teil sogleich mit, daß Ö.-U.« atd. — —) Generál S . .. i: Censura dnes zrušena. Ö.-U. aus Russ. Polen zurückgezogen ist. Další politický rozhovor. Mezitím Vídeň hlásí (patrně nové složení kabinetu): Redlich (fin. ministr), Pittoreli, Schauer (Oberst-Ge-richtshof), Hussarek (ab.), Leopold. Baron Lehne na místo. Czap (ab.) Madejský (ab.). Sektion Mat. (ab.).


   Vídeň sděluje., že ve Feldkirchu byly vagóny, v nichž přijeli členové delegace české, jedoucí do Švýcar, poslanci Klofáč a Haberman, davem demolovány. Vozy byly prázdné.


   Dále že Karolyi je odbyt.


   Pak již následoval jen rozhovor ohledně vývozu papíru a surovin z Ruska a Finska,


Skončeno ve ¾ na 1hod. odpol. dne 28. října 1918.

------------------------

 


   Přečtou-li se uvedené zprávy z posledních dnů Rakouska, je z nich zřejmo, jak rychle blížila se katastrofa. Nemohu ani vylíčiti veškeré dojmy při poslouchání každého slova! Dle přízvuku hlasů seznal jsem, že vyznívá z nich někdy zoufalství, jindy bezradnost, což nelze arci ze suše podaných výňatků rozhovorů postihnouti. (Měl jsem z počátku v úmyslu k zachycení důležitějších hovorů zakoupiti přístroj, podobný fonografu Edisonovu; ale pro velký náklad, jaký by věc žádala, jsem od této myšlenky upustil.)


   V posledních dnech nastaly i zmatky při spojování mezi jednotlivými ministerstvy, takže někdy trvalo značně dlouho, nežli se volajícím dostalo spojení.


   Prožívám-li v duchu opět tyto poslední dny, připadá mi dnes, že jsem ve skutečnosti stál u úmrtního lože dohasínajícího Rakouska.
 

Za dlouhý čas používání tajné stanice seznal jsem již dle hlasu nejen personál na poštách u telefonů, ale i jednotlivé osoby, které si občas dávaly jiná jména, ať to byl »setník Karel« nebo »Karel Kraus« nebo podobně. Byly to vždycky tytéž osoby. ly to vždycky tytéž osoby. Také jsem seznal, že č. 81 je v nejbližší blízkosti císaře a rovněž tak »Bergerr« byla osoba do císařské rodiny.
 


------------------------------------

K tomuto vylíčení br. L. Očenáška připojuje redakce několik vlastních poznámek.

Autor ve své snaze, zachytiti co nejstručněji skutečné události, a ve vrozené skromnosti nevzpomíná ani osobních obětí, jež pro dobrou věc přinesl. Dlužno proto zvláště zdůrazniti, že vše to, co vylíčeno — ať je to již konstruování vzdušného torpéda nebo zdařilé připojení se na státní linku mezi Berlínem a Vídní — dělo se za války, tedy v době, kdy byla persekuce naše nejtužší, kdy špiclovství bujelo na všech stranách a kdy šlo tedy o hlavu. Br. Ludvík Očenášek byl vojákem, byl od rána do noci zaměstnán, prožil těžkou chorobu tyfovou, utrpěl značných ztrát ve svém elektrotechnickém závodě ... a přece neochvějně riskoval vše, svou svobodu, svou existenci, svůj život! A zejména v posledním, krajně nebezpečné podniku stačilo krátké vyzvání, že má provést připojení na linku státní Berlín-Vídeň a zachycovat rozhovory — a br. Očenášek ihned dal se do práce. Chefredaktor F.Sís Sis charakterisoval tuto scénu, že oznámil stručně p. Očenáškovi podstatu podniku a že za všech okolností musí býti proveden. Br. Očenášek bez jakéhokoliv váhání prohlásil, že se ihned dá do práce. Ještě pak dal F. Sís jemu mapu, na které byla zakreslena linka Berlín-Vídeň v úseku břevnovském a věc byla skončena. A přirozeně, že br. Očenášek věděl velmi dobře, jaký nebezpečný a obtížný úkol na sebe bere.

Tuto ušlechtilou odvahu vnukalo mu především jeho vlastenecké cítění, hluboké a ryzí, jeho sokolské uvědomění. A sílilo je nemálo i statečné chování jeho ženy, do všeho zasvěcené a nabádající jej, aby vědomostí svých odborných užil jen ve prospěch dohody. Neméně silnou povahou ukázal se býti i bratr jeho Augustin Očenášek, známý činovník sokolský, který, tuše všechno, sám od sebe ujistil bratra Ludvíka, »kdyby se s ním něco stalo, že o rodinu jeho se postará«.


   Z dalšího líčení br. Očenáška je zřejmo, že nejen on, ale všichni, jež do plánů svých zasvěcoval, zaslouží nejčestnější zmínky, nejen pro risiko své osobní, ale i pro obětavost hmotnou, jakou přinášeli. První zprávu o lince Berlín-Vídeň přinesl revident buštěhradské dráhy O. Šimandl, který dodával po celou dobu války F. Sísovi důvěrné zprávy železniční, ze kterých bylo lze usuzovati na strategické pohyby vojsk, i zprávy o stavu železnic vůbec. Nejvíce účastnil se akce Dr. Josef Scheiner, jehož nedovedlo zkrušiti ani zatčení a dlouhá vyšetřovací vazba ve Vídni, aby hned po propuštění svém opět nepracoval pro dohodu. Byl to dále vzpomenutý již inženýr B. Bečka, upřímný národovec, jenž umožnil svým finančním přispěním zakoupení zahrady a domku, kde tajná stanice telefonická byla pořízena. A posléz byli to všichni, kdo v dílku vzpomenuti jsou jako pomocníci a tiší spolupracovníci br. L. Očenáška, neboť všecky vedla stejná a krásná myšlenka při spěti dle svých sil, bez ohledu na sebe, k svobodě naší drahé, těžce zkoušené vlasti. Všem těm, známým veřejnosti i neznámým, budiž čest a dík!